ارتباط با مسئولين معاونتها و دفاتر

شماره تلفن

موضوع پاسخگویی

سمت

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

 

مسئول دفتر

مجید نوشادی

حوزه مدیریت

38231654

دفتر

38232914

دفتر فکس

 

38232082

دفتر فکس

مسئول دفتر

حسن رسولی

معاونت برنامه ریزی

38237379

دفتر تحقیقات

سرپرست

سعید شهبازیان

38248213

دفتر فاوا

مدیر

مریم کرمانشاچی

38231671

آمار

کارشناس

علی یوسفی

38256969

خدمات مشترکین

مدیر

پژمان مقصودی

38242149

مدیریت مصرف و برآورد بار

مدیر

محمد میرزایی

38248592

بودجه

مدیر

نسرین یارمحمدی

 

38232086

دفتر

مسئول دفتر

علی رستمی

معاونت بهره برداری

38233832

فکس دفتر

مسئول دفتر

علی رستمی

38230371

پشتیبانی انتقال

مدیر

کورش شهبازی

38245724

دفتر فنی

مدیر

سجاد قزوینه

38259986

بازار برق

مدیر

فرزاد شعبانی

38231205

دیسپاچینگ

مدیر

معین لبابی میرقوامی

38233619

فکس دیسپاچینگ

مدیر

معین لبابی میرقوامی

 

38231949

دفتر

مسئول دفتر

حمید منوچهری

معاونت طرح و توسعه

38245722

فکس دفتر

مسئول دفتر

حمید منوچهری

38236446

کنترل پروژه

رییس گروه

مهدی امیری

 

 

 

 

38232912

دفتر معاونت

مسئول دفتر

مهدی سهرابیپور

معاونت مالی

38248212

فکس دفتر

مسئول دفتر

مهدی سهرابیپور

38232001-5

مرکز تلفن

 

 

 

38231652

دفتر معاونت

مسئل دفتر

سهیل سهیلی

معاونت منابع انسانی

38232653

فکس دبیرخانه

 

 

38232586

تعاونی مصرف

مسئول تعاونی مصرف

مرزبانی

38249793

کانون بازنشستگان

مسئول کانون بازنشستگان

خزایی

اندازه قلم

+a
-a
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه