دفتر حقوقی
دفتر حقوقی یکی از دفاتر تخصصی شرکت برق منطقه ای غرب است که به لحاظ سازمانی زیر مجموعه حوزه مدیریت عامل و وظایف کلی آن شامل سیاستگذاری ؛نظارت و برنامه ریزی در امور حقوقی شرکت از قبیل امور دعاوی ؛تحصیل اراضی و املاک مورد نیاز شرکت؛رسیدگی به شکایت واصله و.....می باشد

وظائف و مسئولیت ها

- ارتباط مؤثر با سایر واحدهای شرکت درتدوین اهداف و خط مشی های تعیین شده

- خرید، تملک، تصرف و اجاره اراضی مورد نیاز شرکت

- طرح دعوی و اعلام شکایات علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به دعوی شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت

- نظارت براقدامات مربوط به پرداخت خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی درنتیجه اجرای پروژه های شرکت

- اقدامات حقوقی مربوط به رعایت حریم خطوط هوایی نیروی برق درحوزه عملکرد شرکت

- رسیدگی و پاسخ به شکایات دریافتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مدیریت و ارائه مشورت های لازم درزمینه های حقوقی
Powered by DorsaPortal