امور تدارکات و قراردادها

امور تدارکات و قراردادها

 

امور تدارکا ت و قراردادها از سه بخش "اداره تدارکات" ، "اداره قراردادها"  و "اداره انبارها" تشکیل شده که اهم وظایف این سه ‏امور به شرح زیر میباشد :‏

الف : اداره تدارکات

 

انجام معاملات کوچک و متوسط جهت واگذاری کارهای اجرایی ،مشاوره ،خرید / مشاوران /پیمانکاران براساس قوانین و ضوابط مربوطه و ثبت و بارگذاری درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

- تهیه اسناد استعلام بهادرارتباط با معاملات متوسط و بارگذاری درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس قوانین و ضوابط جاری

- برگزاری جلسات کمیسیون معاملات متوسط و انجام هماهنگی های لازم

- انجام معاملات فاکتوری و کارپردازی کمتر از مبلغ 25،000،000 ریال

- اخذتنخواه در ابتدای سال ،تسویه تنخواه در پایان سال و اخذ تنخواه نوروزی

- رسیدگی و کنترل مداوم میزان موجودی تنخواه ازنظر اسناد موجود وکنترل تنخواه گردان

- ممیزی و بررسی ونظارت برنحوه تنظیم اسنادکارپردازی به لحاظ رعایت ضوابط و قوانین ،تکمیل مدارک موردلزوم

- ثبت مالیاتی معاملات مربوط به اداره دارایی و صدورفرم ارسالی جهت اسناد هزینه

- صدور چک و ممهورنمودن آن به منزله انجام کلیه کنترل های لازم

- انجام امورمتفرقه مربوطه به تنخواه وارائه گزارش های مربوطه

- پاسخگویی به دستگاه های نظارتی داخل و خارج شرکت درحیطه وظایف مربوطه با هماهنگی لازم مافوق

 

 


ب:  اداره قراردادها

 

- برگزاری مناقصه ، مزایده و مشاوره جهت واگذاری عملیات اجرایی ، مشاوره ، خرید ،فروش اجناس ‏مازاد بر نیاز به پیمانکاران، مزایده گران و مشاوران ...‏ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

-  ارسال فراخوان شناسایی پیمانکاران /فروشندگان و مزایده گران ،در مناقصه های عمومی و یا دعوت نامه ‏برای پیمانکاران و فروشندگان برای مناقصه محدود

‏- تهیه اسناد مناقصه/ مزایده/ مشاوره و انتشار آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور، شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و پورتال شرکت برق منطقه ای غرب

 

-انجام ترک تشریفات مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

 

- انجام موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی خدمات مشاوره و انتشار از طریق ستاد

‏- هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات کمیته های فنی بازرگانیوکمیسیون مناقصه و تهیه صورتجلسه ‏و اعلام نتایج (به کمیسیون مناقصه ،مدیر عامل ، پیمانکاران و فروشندگان)‏

‏- درج اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده های برگزار شده در سایت معاملات توانیر ‏www.tavanir.org.ir‏ و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir و ستاد

‏- تهیه و تنظیم قرارداد و مبادله آن پس از امضا طرفین معامله به صورت فیزیکی و از طریق درگاه ستاد و دریافت ضمانت نامه های مربوطه ‏و ارسال به امور مالی

‏- ثبت و نگهداری اطلاعات و تجارب کار با پیمانکاران ، فروشندگان و مشاوران و ایجاد بانک اطلاعاتی در ‏این زمینه


 

 

 

 

ج: اداره انبارها

‏- تحویل و نگهداری کالا و نگهداری کالا در انبار و تحویل دادن آنها به متقاضیان بر اساس ‏دستورالعملها و مقررات مربوطه و نگهداری حساب فیزیکی کالاهای شرکت

‏- چیدمان کالا بطور جداگانه شامل کالاهای سالم ، معیوب ،ضایعاتی و راکد‏

‏- تهیه و اجرای دستورالعمل های انبار داری و کد گذاری کالا‏

‏- تحویل اجناس مزایده به خریداران‏

 

 

Powered by DorsaPortal