فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
واحد های بررسی کننده پیشنهاد پروژه کدامیک میباشد؟ واحد های بررسی کننده پیشنهاد پروژه کدامیک میباشد؟
پیشنهاد های اولیه در دفتر تحقیقات بررسی میگردد در صورت تایید به واحد استفاده کننده از نتایج پژوهش و کارگروه علمی تخصصی مربوطه ارائه میگردد و در صورت تایید آن دو واحد به کمیته تحقیقات ارائه شده و در صورت تایید کمیته برای داوری ارسال میگردد و در صورت تایید داوران و مدیر و معاونت واحد استفاده کننده از نتایج پژوهش و ناظر تعین شده برای پروژه و کمیته تحقیقات پروژه برای عقد قرارداد به امور تدارکات و قراردادها ارائه میشود.
نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده چه زمانی اعلام می شود؟ نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده چه زمانی اعلام می شود؟

در ابتدای هر ماه اعلام میشود

نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده از چه طریقی اعلام می شود؟ نرخ برق نیروگاههای تولید پراکنده از چه طریقی اعلام می شود؟
: توسط شرکت توانیر طبق اعلام نرخ ETS  از طریق نامه اداری اعلام میشود
نحوه شرکت در نظرسنجی ارباب رجوع(طرح تکریم) چگونه است؟ نحوه شرکت در نظرسنجی ارباب رجوع(طرح تکریم) چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقهای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir وارد بخش "نظرسنجی از ارباب رجوع" در قسمت "سایر خدمات" شده و با درج شماره همراه، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت نظرات خود اقدام مینمایید.
نحوه ثبت مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین" در قسمت "ثبت مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت مشاهده سوابق پرداخت در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت مشاهده سوابق پرداخت در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین" در قسمت "ثبت مشاهده سوابق پرداخت" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم مشاهده سوابق پرداخت اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت صدور قبض میان دوره در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت صدور قبض میان دوره در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین" در قسمت "ثبت صدور قبض میان دوره" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم صدور قبض میان دوره اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست کاهش قدرت انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست وصل مجدد انشعاب اقدام می­نمایید.
نحوه ثبت درخواست قطع موقت انشعاب در سامانه چگونه است؟ نحوه ثبت درخواست قطع موقت انشعاب در سامانه چگونه است؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه­ای غرب و ورود به سامانه میزخدمت به آدرس https://egov.ghrec.co.ir/ وارد بخش "خدمات پس از برقراری انشعاب" در قسمت "ثبت درخواست قطع موقت انشعاب" و با درج شماره همراه ، کدملی و عبارت امنیتی نسبت به ثبت فرم درخواست قطع موقت انشعاب اقدام می­نمایید.
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
Powered by DorsaPortal