دفتر روابط عمومی
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب که در محل حوزه ستادی این شرکت مستقر میباشد به عنوان پل ‏ارتباطی بین شرکت و مسئولین و مشترکین و همچنین با شرکت و ذینفعال عمل میکند.این دفتر در جهت معرفی ‏ماموریت شرکت ،درون کشور و برون مرزی به منظور معرفی پروؤه های در دست اقدام و بهره برداری شده در ‏سطح استان های کرمانشاه ،کردستان و ایلام فعالیت مینمایدو با توجه به روش اجرایی با تاسی از مدل کیفیت‎ ‎EFQMهر 6ماه یکبار از مشترکین برق منطقه ای غرب به منظور اطلاع از خواسته ها و انتظارات آنان از برق ‏منطقه ای نظر سنجی مینماید که پس از تجزیه و تحلیل داده ها ،نسبت به اعمال نکته نظرات و توقعات مشترکین ‏تحت پوشش خود اقذام مینماید
Powered by DorsaPortal