دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
دفتر برنامه ریزی فنی و برآوردبار زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب می باشد. اهم فعالیتهای این دفتر از سه قسمت عمده ذیل تشکیل شده است.
1- برآورد و پیش بینی بار و انرژی: که وظیفه آن برآورد حداکثر بار و انرژی در محدوده شرکت برق منطقه ای غرب در بازه های ده ساله می باشد. که هر ده سال برای ده سال آینده انجام میشود که بصورت یک جلد کتابچه با عنوان گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز برق منطقه ای غرب منتشر می گردد که تائید نهایی این گزارش توسط شرکت توانیر انجام می پذیرد.

2- مطالعات شبکه و برنامه ریزی فنی: با توجه به گزارش کتابچه برآورد بار و انرژی این شرکت در دوره های ده ساله : مطالعات شبکه نیز دراین زمان انجام پذیرفته و پروژه های انتقال و فوق توزیع تعریف شده و به تائید شرکت توانیر می رسد.

3- مدیریت مصرف: مدیریت مصرف شامل مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. که بدین منظور با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر آن قسمت از فعالیت های مرتبط با برق که بر مصرف برق تاثیر می گذارد سبب بوجود آمدن تغییرات مطلوب در شکل بار ، الگوی زمانی مصرف و میزان مصرف انرژی می گردد.
Powered by DorsaPortal