دفتر بودجه
1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه : دفتر بودجه هر ساله با بهره گیری از کمیته های تخصصی بودجه در زمیته های تولید برق ، انتقال برق ، بازار برق ،فروش انرژی به مشترکین ،فن آوری اطلاعات ،تحقیقات ،مدیریت مصرف ،عمومی اداری ،حقوق و دستمزد و... با یک زمان بندی مشخص ،برنامه های کاری شرکت را با توجه به وضعیت تورم ،دستورالعمل های دولت ،وزارت نیرو و شرکت توانیر ... به مبالغ ریالی تبدیل و نتیجه را در کتابچه ای برای تصمیم گیری به کمیته راهبردی بودجه و هیات مدیره شرکت ارائه مینماید.

2- ارسال بودجه به مصوب هیات مدیره به مجمع عمومی و شرکت در جلسه مجمع عمومی سالیانه برای تصویب بودجه.

3- پیگیری مصوبه به مجمع عمومی و دریافت مقادیر و مبالغ تصویب شده و انجام اقدام های زیر:

1-3-تهیه صورت ریز بودجه جاری و سرمایه ی مصوب به تفکیک سر فصل ها ،مراکز هزینه و عوامل هزینه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی و امور مالی از طریق مدیریت شرکت (بودجه ریزی).

2-3-تهیه و تدوین و پیگیری مبادله موافقتنامه شرح عملیات طر حهای سرمایه گذاری.

3-3- پشتیبانی از بودجه ریزی انجام شده در طول سال و انجام جابجایی در حدود مقررات.

4-3-تهیه بودجه نقدی شرکت و ابلاغ به امور مالی از طرف مدیریت شرکت.

4-نظارت بر اجرای بودجه به شرح زیر :

1-4- مقایسه عملکرد با بودجه بر اساس سر فصل های بودجه ابلاغ شده در پایان هر سه ماه.

2-4-مقایسه عملکرد با بودجه پروژه های سرمایه گذاری پایان هر ماه.

3-4- کنترل هزینه های جاری شرکت بصورت مستمر از طریق سیستم جامع مالی.

4-4- مقایسه عملکرد نقدی با بودجه نقدی شرکت در پایان هر ماه.

5- سایر موارد:

1-5-تهیه تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد با بودجه در پایان سال.

2-5- تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی در موارد ذیربط.

3-5- تهیه گزارشهای مختلف برای مراجع ذیصلاح.
Powered by DorsaPortal